VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht - inhuur derden

VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht - inhuur derden
VeLA - Branchemodel - overeenkomst van opdracht versie DBA90316386951- inschakeling derde door VeLA lid- beveiligd.docx
Omvang:
183.33 kB
Versie:
DBA 90316.38695.1 | 28-07-2016
Datum:
28 juli 2016

De VeLA biedt haar leden het door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde branchemodel “Overeenkomst van Opdracht” aan. De overeenkomst kan gebruikt worden voor opdrachten waarbij het VeLA-lid deskundigheid van derden in zijn opdracht inzet. Het VeLA-lid treedt hierbij op als opdrachtgever. Ook in deze situatie kan er mogelijk sprake kan zijn van een (fictief) dienstverband, maar ook kunnen er fictieve arbeidsrelaties zoals voor gelijkgestelden en tussenkomst aan de orde zijn.In dit model worden deze situaties uitgesloten. Het VeLA- Branchemodel inhuur derden is als sektorovereenkomst beoordeeled en goedgekeurd door de belastingdienst.

Het is raadzaam om dit VeLA-branche model "Inhuur derden" in combinatie met het VeLA-Banchemodel “Overeenkomst van Opdracht” te gebruiken omdat hiermee alle belangrijke (fiscaal) juridische aspecten bij de aanvaarding van de opdracht door het VeLA-lid en de daarvoor benodigde inhuur van externe deskundigheid door het VeLA-lid zijn afgedekt. Het VeLA-lid als opdrachtgever (mits gewerkt wordt volgens de overeenkomst) is zo gevrijwaard is van afdracht van loonheffingen, terwijl het VeLA-lid als opdrachtnemer ook de juiste waarborgen heeft. De beide modellen sluiten dus naadloos op elkaar aan.

 

 

Gebruiksvoorwaarden

Hoewel dit document door de Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA) met de meeste zorg is samengesteld, blijft u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het document. Het is de VeLA-adviseur (en maakt dat ook aan zijn opdrachtgever) bekend:

  1. Dat het oordeel van de Belastingdienst over het branchemodel een geldigheidsduur heeft van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van beoordeling, zulks onder voorbehoud van relevante wijzigingen in wet- en regelgeving. De VeLA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen als gevolg van wetgeving en jurisprudentie op grond waarvan het oordeel over de overeenkomst tussentijds wordt ingetrokken.
  2. Dat wijzigingen in het branchemodel of het feitelijk niet werken conform de overeenkomst gevolgen kunnen hebben voor de loonheffing.
  3. Dat de VeLA in geen geval aansprakelijk te houden is voor de gevolgen, van welke aard dan ook, door het gebruik van het branchemodel Overeenkomst van Opdracht.
In het geval een VeLA-adviseur het "VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht" gebruikt, dient te worden vermeld dat de overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, met vermelding van het beoordelingsnummer en de datum van beoordeling. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Partijen schriftelijk zijn bevestigd. Deze wijzigingen en/of aanvullingen mogen geen afbreuk doen aan het fiscale karakter van de overeenkomst, in die zin dat de Belastingdienst op basis van de wijzigingen en/of aanvullingen een ander oordeel over de verplichting tot afdracht van loonheffingen zouden kunnen vormen.

Het intellectuele eigendom van het "VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht" ligt bij de Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA). Om de vereiste gelijkluidendheid te waarborgen, mag het document alleen in de gepubliceerde vorm gebruikt worden. Het toepassen en/of invoegen van andere logo's/beeldmerken alsmede het aanpassen van het branchemodel is niet toegestaan. Natuurlijk is het wel toegestaan om de gemarkeerde velden in te vullen, alsmede aanvullende gegevens op te nemen in Annex 1.

Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download